Nemocniční kaplan

Duchovní péči v nemocnici Český Krumlovod 01. 06. 2018 poskytuje nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan - Český Krumlov

 Sr. Kateřina Karmela Chromíková 

mobil: 605 506 582

email: karmela@email.cz

Nemocniční kaplan nabízí osobní setkání a rozhovor, lidskou blízkost, naslouchání a doprovázení v době nemoci, hledání cest, jak důstojně zvládat obtížnou situaci, překonávat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Možnost využít služeb nemocničního kaplana je otevřena všem pacientům, jejich blízkým i zdravotnickém personálu bez ohledu na jejich světový názor či náboženské vyznání.

Pacientům, kteří o to projeví zájem, nabízí duchovní rozhovor, společnou modlitbu. Katolickým věřícím může posloužit sv. přijímáním. Pokud o to pacient požádá, nemocniční kaplan mu zprostředkuje návštěvu duchovního podle pacientova přání.

Nemocniční kaplan se řídí etickým kodexem a je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech osobní a důvěrné povahy.

duchovni-podpora

Základní informace o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních a službě nemocničních kaplanů

Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních je analogií k duchovní službě v armádě, u policie a ve vězeňství (tzv. kategoriální pastorace – pastorační péče o různé skupiny věřících). Na rozdíl od těchto pro ní doposud není bezprostřední legislativní opora v zákoně č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, kde je mezi tzv. zvláštními právy registrovaných církví zmíněno právo „pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách – České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova“ (§7 odst. 1 b). Zdravotnictví není explicitně uvedeno.

Nicméně Zákon zdravotních službách (372/2011 Sb.) definuje právo na duchovní péči ve zdravotnictví: Pacient má právo „přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.“ (§28 odst. 3 j).

Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví z r. 2006 deklaruje společnou vůli církví a ekumenický rozměr služby. Tato dohoda zavádí pojem „nemocniční kaplan“: „osoba (muž nebo žena), která poskytuje duchovní péči pacientům, personálu a návštěvníkům (…) a zajišťuje kontakt s duchovními ostatních církví podle přání pacienta.“ Nemocniční kaplan tedy nemusí být nutně duchovní (kněz, jáhen), ale může jím být i pověřený laik (muž i žena). Důležité je církevní pověření a příslušná kvalifikace.

Dodatek č. 1 této dohody z r. 2011 a Dodatek č. 2 z r. 2019 určuje další podrobnosti, zvl. kvalifikační požadavky na osobu nemocničního kaplana:

  • Pověření vlastní církví (v ŘKC biskupem)
  • Vysokoškolské vzdělání v oblasti teologie
  • Specializovaný kurz Nemocniční kaplan (Poskytuje CMTF UP v Olomouci, ETF UK v Praze, TF JU v Českých Budějovicích)
  • Praxe v obecné pastoraci

 

Kontakty na nemocniční kaplany v Diecézi českobudějovické

Koordinátorem nemocničních kaplanů v Českobudějovické diecézi je trvalý jáhen Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.

 

Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., trvalý jáhen

Tel.: 601 308 584; e-mail: kaplan@nemcb.cz

web: http://www.nemcb.cz/pro-pacienty/duchovni-sluzba/

 

Mgr. Václav Mikula, trvalý jáhen

Tel.: 381 606 168, 737 266 125; e-mail: kaplanstvi@nemta.cz

web: https://www.nemta.cz/informace-pro-pacienty/nemocnicni-kaplan/

 

Mgr. Karmela Kateřina Chromíková, řeholní sestra Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže (Kájov)

Tel.: 605 506 582; e-mail: karmela@email.cz

web.: http://www.nemck.cz/dok/duchovni-podpora.pdf

http://www.farnostck.bcb.cz/nemocnicni-kaplan-cesky-krumlov/

 

S. M. Margareta Pavloková, řeholní sestra Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (Prachatice)

Tel: 732 237 856; e-mail: margareta@boromejky.cz

web: https://www.nempt.cz/pacienti/duchovni-sluzby/

 

Mgr. Pavel Kortus, pastorační asistent

Tel.: 722 453 928; e-mail: kaplan@nemocnice-st.cz

web: http://www.nemocnice-st.cz/index.php/nemocnice/sluzby – Nemocniční kaplan

https://www.farnost-strakonice.cz/nemocnicni-kaplan/