PANDEMIE – MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ K 3. 1. 2022

SOUČASNÁ STÁTNÍ OPATŘENÍ
Opatření pro bohoslužby se v nouzovém stavu nemění, mohou se konat za splnění podmínek:

 • ochrana dýchacích cest dle aktuální normy mimořádného opatření viz bod 1 pís. f)  – ve shromáždění, tzn. také při bohoslužbách, je ve vnitřních prostorách, kde je ve stejném čase více než 2 osoby vzdálené od sebe méně než 1,5 metru povinný respirátor s filtrační účinností alespoň 94%;  ve vnějších prostorách nemusí být ochrana dýchacích cest při počtu do 30 osob při dodržení vzdálenosti alespoň 1,5 metru.;
 • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru;
 • rozestupy 1,5 metru ve vnitřních prostorech s výjimkou členů domácnosti; koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry (dle bodu I/15);
 • podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest  se nevztahují na účastníky svatby (dle I/2 pís. z);
 • ochranu dýchacích cest nemusí mít nasazenou dle bodu I/2 pís. u) také celebranti, kazatelé, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby apod.

Výjimky:
– děti předškolního věku nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest;
– děti do 15 let mohou mít tzv. chirurgickou roušku;
– osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
 

JINÉ ORGANIZOVANÉ AKCE A SETKÁNÍ

Dle bodu I/14 mimořádného opatření lze veřejné a soukromé akce konat:

 • za přítomnosti nejvýše 100 osob při  dodržení zákazu přítomnosti osob s příznaky onemocnění covid-19; všechny osoby kromě dětí mladších 12 let se musí dle bodu II/15 prokázat: testem (PCR 72 hodin u osob do 18 let, u osob s lékařským potvrzením, že se osoba nemůže podrobit očkování, u osob po očkování, pokud ještě neuplynulo 14 dní po jeho dokončení), dokladem o očkováním (14 dní po dokončeném očkování) nebo o prodělané nemoci (do 180 dní);
 • splnění podmínek není vyžadováno při účasti do 20 osob bez klinických příznaků a u dětí/mládeže a doprovodu stejné školy a v případě pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, pokud je vedena evidence účastníků a uchovávána po dobu 30 dní; organizátor je povinen splnění podmínek kontrolovat a při jejich nesplnění neumožnit účast na akci;
 • souběžnou podmínkou je dodržování rozestupů 1,5  metry (mimo členů domácnosti) a používání ochranných prostředků dýchacích cest s filtrační účinností alespoň 94%;
 • účastníci svatby do 30 osob nemusí splnit podmínky bodu I/15;
 • počet osob na pohřbu není omezen.

Dle bodu II/11 mimořádného opatření mohou být

 • skupinové prohlídky v kostelích uskutečňovány ve skupinách po 20; větší skupinové prohlídky jsou možné jen při zajištění podmínek dle bodu II/15; organizátor je povinen splnění podmínek kontrolovat; splnění podmínek se nevyžaduje, pokud se prohlídka koná v rámci vzdělávání  dětí/mládeže stejné školy vč. dozorující osoby;
 • individuální návštěvníci kostela smí být v počtu, který umožňuje dodržovat rozestupy 1,5 metru nejde-li o osoby ze společné domácnosti.
   

PODMÍNKY KONÁNÍ KONCERTŮ A ČINNOST PĚVECKÝCH SBORŮ

 • přítomní posluchači, pokud je jich více než 20, musí splňovat podmínky bodu II/15 ; splnění podmínek se nevyžaduje, pokud se akce koná v rámci vzdělávání  dětí/mládeže stejné školy vč. dozorující osoby;
 • na akci nesmí být osoby s příznaky onemocnění covid-19;
 • souběžnou podmínkou je používání ochranných prostředků dýchacích cest s filtrační účinností alespoň 94%;
 • organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat pouze za dodržování následujících podmínek: (a) účast ve skupině nejvýše 50 osob, (b) rozestupy mezi osobami 1,5 metru, (c) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19, (d) splnění podmínky podle bodu II/15 (tj. PCR test u některých skupin osob, certifikát o očkování, potvrzení o prodělání onemocnění), (e) splnění této podmínky kontroluje organizátor; pokud někdo splnění podmínek neprokáže, nelze mu umožnit účast, (f) organizátor vede evidenci  obsahující seznam účastníků (jméno a příjmení), kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo); evidenci uchovává po dobu 30 dnů od každé akce (zkoušky apod.) – viz bod II/14e mimořádného opatření.
   

PŘEHLEDNÝ SOUHRN AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRAVIDEL A DOPORUČENÍ
k bohoslužbám, křtinám, poutím, návštěvám svatostánků, zpovědím a individuální duchovní službě je uveden na covid portálu. Svatby a pohřby se konají podle pravidel „bohoslužby a náboženská shromáždění.“

KANONICKY ZÁVAZNÁ STÁLE PLATNÁ OPATŘENÍ V DIECÉZI

 • v průběhu Mše svaté je vynecháno pozdravení pokoje;
 • nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou u kostelních vchodů;
 • mimořádná opatrnost je vyžadována v okamžiku Svatého přijímání; pokud by došlo k nechtěnému  kontaktu, duchovní (nebo jím pověřený) použije  dezinfekci ruky;
 • při udílení Svátosti smíření kněz vždy dává přednost otevřenějším prostorům před uzavřenou  zpovědnicí;
 • nutnost dodržovat platná krizová a mimořádná opatření.